Tel: +86 (0)571 8102-5280 Email: sales@molcore.com

製品 サイトマップ

Cas インデックス 4

SKU 化学名 分子式
MC438413 49689-66-9 | Z-Glu(OBzl)-ONp C26H24N2O8
MC438411 4666-16-4 | Z-Glu(OtBu)-OSu C21H26N2O8
MC438364 49645-27-4 | Z-Asu(OtBu)-OH DCHA C32H52N2O6
MC438355 4668-42-2 | Z-Asp-OMe C13H15NO6
MC438354 4779-31-1 | Z-Asp-OBzl C19H19NO6
MC438352 4515-21-3 | Z-DL-Asp-OH C12H13NO6
MC438348 4668-37-5 | Z-Asn-OMe C13H16N2O5
MC438345 4474-86-6 | Z-D-Asn-OH C12H14N2O5
MC438271 4089-07-0 | H-Tyr-OEt HCl C11H16ClNO3
MC438269 42406-77-9 | H-Tyr-OBzl C16H17NO3
MC438265 4985-46-0 | H-Tyr-NH₂ C9H12N2O2
MC438259 474955-53-8 | Trt-Gln(Trt)-OH DEA C47H49N3O3
MC438234 402-71-1 | Tos-Phe-chloromethylketone C17H18ClNO3S
MC438230 4272-74-6 | Tos-Lys-chloromethylketone HCl C14H22Cl2N2O3S
MC438217 4378-10-3 | H-Thr(Bzl)-OH HCl C11H15NO3
MC438213 40738-21-4 | H-Thr(tBu)-NH₂ HCl C8H19ClN2O2
MC438207 4378-13-6 | H-Thr(tBu)-OH C8H17NO3
MC438188 42438-90-4 | L-1,2,3,4-Tetrahydronorharman-3-carboxylic acid C12H12N2O2
MC438176 49642-07-1 | Statine C8H17NO3
MC438172 407-41-0 | H-Ser(PO₃H₂)-OH C3H8NO6P
MC438168 48067-24-9 | H-Ser(tBu)-OtBu C11H23NO3
MC438123 42429-27-6 | H-Pro-NH₂ HCl C5H11ClN2O
MC438108 4265-07-0 | Phosphoenolpyruvate potassium salt C3H4KO6P
MC438097 46376-16-3 | Phenylsulfonyl-Sar-OH C9H11NO4S
MC438048 40216-82-8 | H-Orn-OMe 2 HCl C6H15ClN2O2
MC438009 4311-88-0 | Necrostatin-1 C13H13N3OS
MC437994 42492-62-6 | N-Me-Val-OBzl p-tosylate C20H27NO5S
MC437987 442158-31-8 | N-(4-Methoxyphenylazoformyl)-Arg-OH HCl C14H21ClN6O4
MC437960 41486-92-4 | H-D-Met(O₂)-OH C5H11NO4S
MC437940 42856-71-3 | H-α-Me-Pro-OH C6H11NO2