Tel: +86 (0)571 8102-5280 Email: sales@molcore.com
161798-03-4 | Ethyl 2-(3-Formyl-4-isobutoxyphenyl)-4-Methylthiazole-5-Carboxylate

Ethyl 2-(3-Formyl-4-isobutoxyphenyl)-4-Methylthiazole-5-Carboxylate NLT 98%

CAS番号 : 161798-03-4

化学名 : Ethyl 2-(3-Formyl-4-isobutoxyphenyl)-4-Methylthiazole-5-Carboxylate

分子式 : C18H21NO4S | 分子量 : 347.43

SKU : MC461176

和名 Ethyl 2-(3-Formyl-4-isobutoxyphenyl)-4-Methylthiazole-5-Carboxylate
CAS番号 161798-03-4
分子式 C18H21NO4S
分子量 347.43
純度 NLT 98%
*上記の情報はご参考にしていただければ幸いだと存じます。
関連製品