Tel: +86 (0)571 8102-5280 Email: sales@molcore.com
198904-85-7 | Hydrazinecarboxylic acid, 2-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]-, 1,1-dimethylethyl ester

Hydrazinecarboxylic acid, 2-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]-, 1,1-dimethylethyl ester
NLT 98%

SKU : MC457871

CAS番号 : 198904-85-7

化学名 : Hydrazinecarboxylic acid, 2-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]-, 1,1-dimethylethyl ester

分子式 : C17H21N3O2 | 分子量 : 299.37

大量製造見積依頼
純度 NLT 98%
*上記の情報はご参考にしていただければ幸いだと存じます。
和名 Hydrazinecarboxylic acid, 2-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]-, 1,1-dimethylethyl ester
CAS番号 198904-85-7
分子式 C17H21N3O2
分子量 299.37

関連製品