Tel: 400-711-5280 Email: sales@molcore.com
 • CS11135 | 768-33-2 | Chlorodimethyl(phenyl)silane

  768-33-2

  Chlorodimethyl(phenyl)silane

 • CS11502 | 119665-62-2 | 6-O-Methyl-2',4''-bis-O-(trimethylsilyl)-9-[O-(1-ethoxy-1-methylethyl)oxime]-Erythromycin

  119665-62-2

  6-O-Methyl-2',4''-bis-O-(trimethylsilyl)-9-[O-(1-ethoxy-1-methylethyl)oxime]-Erythromycin

 • CS11612 | 185411-12-5 | Methyl 3-(trimethylsilyl)pent-4-enoate

  185411-12-5

  Methyl 3-(trimethylsilyl)pent-4-enoate

 • CS11721 | 53215-95-5 | N-(Trimethylsilylmethyl)benzylamine

  53215-95-5

  N-(Trimethylsilylmethyl)benzylamine

 • CS11925 | 76855-69-1 | (2R,3R)-3-((R)-1-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)ethyl)-4-oxoazetidin-2-yl acetate

  76855-69-1

  (2R,3R)-3-((R)-1-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)ethyl)-4-oxoazetidin-2-yl acetate

 • CS14352 | 216309-28-3 | 5-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyrimidine

  216309-28-3

  5-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyrimidine

 • CS16293 | 93102-05-7 | N-Benzyl-1-methoxy-N-((trimethylsilyl)methyl)methanamine

  93102-05-7

  N-Benzyl-1-methoxy-N-((trimethylsilyl)methyl)methanamine

 • CS16332 | 1089687-03-5 | Dichlorobis(2-ethylhexyl)silane

  1089687-03-5

  Dichlorobis(2-ethylhexyl)silane

 • CS16428 | 110598-30-6 | 3-((Trimethylsilyl)ethynyl)aniline

  110598-30-6

  3-((Trimethylsilyl)ethynyl)aniline